Strona Główna - IV edycja projektu „Jesteśmy aktywni” 2011
Kategoria_projekt IV edycja
IV edycja projektu systemowego "Jesteśmy Aktywni" Drukuj Email

Logotyp_zdjcie_dobre_kolor_500x80_kopia

IV_edycja

Kolejna edycja projektu systemowego „Jesteśmy aktywni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego trwa!!! Tegoroczni uczestnicy projektu realizują dwa szkolenia zawodowe :

  1. Kurs Pokojowa rozszerzony o kurs pierwszej pomocy przedmedycznej – 8 pań,
  2. Kurs kucharz – garmażer – 10 osób z terenu gminy.

IV_edycja_JESTESMY_AKTYWNI_2011_008

IV_edycja_JESTESMY_AKTYWNI_2011_009

IV_edycja_JESTESMY_AKTYWNI_2011_010

Zajęcia teoretyczne odbywają się w siedzibie Klubu Seniora „Pod Aniołami” w Rymaniu przy ul. Sportowej, natomiast zajęcia praktyczne odbywały się będą w hotelach powiatu kołobrzeskiego. W ramach obecnej edycji, uczestnicy realizują szkolenia zawodowe oraz uczestniczą w zajęciach z psychologiem, doradcą zawodowym oraz w warsztatach umiejętności wychowawczych.

IV_edycja_JESTESMY_AKTYWNI_2011_011

IV_edycja_JESTESMY_AKTYWNI_2011_012

IV_edycja_JESTESMY_AKTYWNI_2011_013

IV_edycja_JESTESMY_AKTYWNI_2011_014

Podczas trwania projektu wszyscy beneficjenci objęci są ubezpieczeniem NNW oraz wsparciem dochodowym jak również mają opłacone badania lekarza Medycyny Pracy oraz badania sanitarno – epidemiologiczne i korzystają z drobnego poczęstunku podczas zajęć.  Obecnie zakończono postępowanie dotyczące wyłonienia firmy, która zorganizuje dla uczestników   i członków ich rodzin dwudniowy wyjazd integracyjno – poznawczy do Poznania i okolic.  Udział w projekcie jest całkowicie B E Z P Ł A T N Y !!! Uczestnikom życzymy wielu sukcesów oraz wytrwałości w dążeniu do założonego celu, jakim jest zwiększenie integracji społecznej i zawodowej.

IV_edycja_JESTESMY_AKTYWNI_2011_001

IV_edycja_JESTESMY_AKTYWNI_2011_002

IV_edycja_JESTESMY_AKTYWNI_2011_003

IV_edycja_JESTESMY_AKTYWNI_2011_004

IV_edycja_JESTESMY_AKTYWNI_2011_005

IV_edycja_JESTESMY_AKTYWNI_2011_006

IV_edycja_JESTESMY_AKTYWNI_2011_007


Logotyp_zdjcie_dobre_kolor_500x80_kopia

IV_edycja_jestesmy_aktywni

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU
"JESTEŚMY AKTYWNI" EDYCJA 2011
– GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYMANIU


W okresie od stycznia do grudnia 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu już po raz czwarty realizował partnerski projekt systemowy "Jesteśmy aktywni". Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest na podstawie umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.02-32-006/08-00 z dnia 7 maja 2008 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet  VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Liderem Projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu, a partnerami wszystkie Ośrodki Pomocy Społecznej Powiatu Kołobrzeskiego. W edycji 2011 wzięło udział 16 kobiet (2 niepełnosprawne nieaktywne zawodowo, 2 pracujące i 12 bezrobotnych)  oraz 2 bezrobotnych mężczyzn będących klientami GOPS w Rymaniu – łącznie 18 beneficjentów ostatecznych.

Jestesmy_Aktywni_IV_edycja_2011_041

Projekt „Jesteśmy aktywni” ma na celu:

rozwijanie aktywnych form integracji społecznej oraz umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprawę dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym będącym jednocześnie klientami Ośrodka Pomocy Społecznej, a także poprawę skuteczności funkcjonowania Ośrodka.

Jestesmy_Aktywni_IV_edycja_2011_007

Działania zrealizowane w edycji 2011:

- Warsztaty z doradcą zawodowym w wymiarze 20 h dla 18 beneficjentów,
- Warsztaty z psychologiem w wymiarze 10 h dla 18 beneficjentów,
- Warsztaty umiejętności wychowawczych w wymiarze 16 h dla 18 beneficjentów,
- Warsztaty poprawy wizerunku osobistego w wymiarze 18 h dla 18 beneficjentów,
- Szkolenia zawodowe:
- "Pokojowa rozszerzone o kurs pierwszej pomocy przedmedycznej" w wymiarze 20 h teorii z zakresu pracy pokojowej, 8 h szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i  80 h zajęć praktycznych dla 8 uczestniczek projektu,
- „Kucharz – garmażer” w wymiarze 158 h teoretyczno – praktycznych dla 10 uczestników projektu,
- Dwudniowy wyjazd integracyjno – poznawczy do Poznania i okolic dla beneficjentów i ich rodzin,
- Piknik rodzinny dla beneficjentów i ich rodzin.

Przez cały okres realizacji projektu pracownik socjalny ds. projektu świadczył na rzecz uczestników pomoc społeczną w postaci pracy socjalnej. Beneficjenci objęci byli wsparciem dochodowym z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu do miejsc realizacji projektu oraz zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb. Ponadto uczestnicy w ramach projektu podlegali ubezpieczeniu NNW, mieli zapewnione badania lekarza medycyny pracy oraz mogli na zajęcia przychodzić z dziećmi, dla których przygotowano i wyposażono kącik zabaw.

Jestesmy_Aktywni_IV_edycja_2011_028

Jestesmy_Aktywni_IV_edycja_2011_012

Edycja 2011 Projektu w liczbach:

- wartość projektu: 148 400,62
w tym: - 133 560,52 zł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa,
14 840,10  zł - środki własne z budżetu gminy.

Jestesmy_Aktywni_IV_edycja_2011_047

- świadczenia pomocy społecznej o charakterze aktywizującym dla uczestników projektu wyniosły łącznie zł – średnio na uczestnika  zł.

- w projekcie udział wzięło 18 osób, mieszkańców gminy Rymań, klientów GOPS w Rymaniu, wszyscy uczestnicy zgodnie z założeniem ukończyli szkolenia zawodowe i podnieśli swoje kwalifikacje,

- ze strony GOPS przy realizacji projektu pracowały 4 osoby – 1 pracownik socjalny, księgowa, informatyk, który administruje stronę internetową projektu  oraz kierownik GOPS,

Jestesmy_Aktywni_IV_edycja_2011_083


- Działania projektowe realizowali:
a) doradca zawodowy – mgr Kamila Jarmarczyk,
b)  psycholog – mgr Magdalena Tkacz,
c) pedagodzy – mgr Ewa Chełkowska i mgr Henryk Zabrocki,
d) szkolenia zawodowe – Centrum Kształcenia i Nadzoru BHP Marek Kalisz:
- Szkolenie Pokojowa rozszerzone o kurs pierwszej pomocy przedmedycznej: mgr Małgorzata Markowska – teoria z zakresu pracy pokojowej, dr – kurs pierwszej pomocy, zajęcia praktyczne odbywały się w Arca Medical SPA w Kołobrzegu oraz w Hotelu Polonez w Rymaniu,
- Szkolenie Kucharz – garmażer: mgr Małgorzata Markowska, zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się w Siedzibie Klubu Seniora „Pod Aniołami” w Rymaniu,
e) warsztaty poprawy wizerunku osobistego – Beauty Vital Akademia Piękna i Zdrowia – Agnieszka Volker – Karolina Przybył

- uczestnicy otrzymali łącznie 90 zaświadczeń i certyfikatów dokumentujących udział i ukończenie szkoleń zawodowych oraz warsztatów,

- pracownik socjalny przeprowadził 18 rodzinnych wywiadów środowiskowych
z uczestnikami projektu,

- zawarto 19 kontraktów socjalnych w ramach projektu,

Jestesmy_Aktywni_IV_edycja_2011_086

 


Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja