Strona Główna Zadania Działów
Zadania poszczególnych działów GOPS PDF Drukuj Email

 

Dział Pomocy Społecznej


1. Rozpoznanie i diagnozowanie potrzeb osób i rodzin wymagających pomocy społecznej

rodzina6

2. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin

3. Sporządzanie planów pomocy dla rodzin i osób uprawnionych

4. Świadczenie pracy socjalnej rozumianej jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi

5. Prowadzenie działań w ramach interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie

6. Świadczenie poradnictwa rodzinnego, które obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny

7. Sporządzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, kompletowanie dokumentów oraz podejmowanie innych niezbędnych czynności ze świadczeń różnorodnych form pomocy

8. Wnioskowanie w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczeń

9. Sporządzanie kontraktów socjalnych z określeniem uprawnień i zobowiązań stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej

10. Organizowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania

11. Realizowanie rządowych programów osłonowych mających na celu ochronę poziomu życia rodzin lub grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

dzadki112. Kontrola sposobu wykorzystania przyznanych form pomocy przez świadczeniobiorców

13. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą w stanie we własnym zakresie rozwiązywać problem materialno-bytowe

 

14. Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji społecznej

15. Inicjowanie nowych form pomocy osobom potrzebującym ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dziecku i rodzinie

16. Opracowywanie projektów realizacja projektów i programów socjalnych ukierunkowanych na podniesienie jakości życia

17. Inspirowanie społecznej aktywności i pobudzanie działań samopomocowych osób, grup i środowisk społecznych zagrożonych patologiami i niedostosowaniem społecznym


Dział Świadczeń Pomocy Społecznej


1. Analiza i gromadzenie dokumentacji przekazywanej przez Dział Pracy Socjalnej

2. Prowadzenie spraw związanych z realizacją świadczeń pomocy społecznej w tym usług opiekuńczych

3. Opracowywanie w porozumieniu z Kierownikiem GOPS planów i analiz w zakresie potrzeb życiowych osób i rodzin

4. Przestrzeganie realizacji planów finansowych i sprawozdań z pomocy społecznej

5. Opracowywanie analiz statystycznychdziadki_malowanie_na_szkle_200x150

6. Terminowe i rzetelne przekazywanie informacji elektronicznych do MPi PS

7. Opracowanie decyzji przyznających świadczenia

8. Sporządzanie dokumentów związanych z wypłacaniem świadczeń

9. Obsługa stanowiska komputerowego

10. Obsługa systemu OPIEKA

11. Obsługa sekretariatu i wykonywanie czynności związanych z rejestrowaniem, ewidencją i ekspedycją korespondencji

12. Prowadzenie list obecności pracowników

13. Prowadzenie rejestru delegacji służbowych

14. Prowadzenie dziennika wyjść służbowych

15. Prowadzenie zbiorów aktów normatywnych, regulaminów i statutów

16. Czuwanie nad uzupełnieniem zbiorów zarządzeń, poleceń służbowych Kierownika i uchwał Rady Gminy

17. Obsługa techniczna i organizacyjna spotkań organizowanych przez Kierownika GOPS

18. Wydawanie zaświadczeń odnośnie formy i wysokości otrzymywanych świadczeń z pomocy społecznej

19. Kontrola nad ochroną i przetwarzaniem danych osobowych

20. Prowadzenie spraw i dokumentacji świadczenia usług opiekuńczych

21. Obsługa informatyczna

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych


1. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

2. prowadzenie rejestru decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych

3. opracowywanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku z tytułu:

- urodzenia dzieckamikoajki4

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

-  wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

-  samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, na wskutek upływu okresu jego pobierania

-  samotnego wychowywania dziecka

- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

- kształcenie i rehabilitacja, dziecka niepełnosprawnego

- rozpoczęcia roku szkolnego

- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

4. opracowywanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania prawa do świadczenia opiekuńczego:

- zasiłku pielęgnacyjnego

- świadczenia pielęgnacyjnego

Franek5. ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

6. ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej

7. opracowanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania zaliczki alimentacyjnej

8. wprowadzanie i aktualizacja danych osobowych osób ubiegających się o świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne, pobierających świadczenia w systemie informatycznym,

9. analiza i gromadzenia dokumentacji w sprawach świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych

10. sporządzanie dokumentów związanych z wypłacaniem świadczeń

11. przestrzeganie realizacji planów finansowych

12. planowanie świadczeń i sprawozdawczość

13. rozpatrywanie spraw osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej

 

w zakresie postępowania z dłużnikami alimentacyjnymi


1. ścisła współpraca z komornikami w przypadku bezskutecznej egzekucji świadczenia alimentacyjnegodluznik

2. aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych

3. występowanie do OPS właściwych ze względu na zamieszkiwanie o przeprowadzanie wywiadów środowiskowych celem sprawdzenia sytuacji materialno-bytowej dłużników alimentacyjnych

4. występowanie do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika jeśli odmawia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego lub uchyla się od podjęcia pracy

5. wnioskowania o alimenty od dalszych osób zobowiązanych, jeżeli nie można wyegzekwować należności od dłużnika alimentacyjnego

 

Dział Finansowo – Księgowy


1. Przygotowanie projektu budżetu wraz z objaśnieniami oraz projektów zmian w budżecie

2. Znajomość i nadzór oraz bieżąca analiza realizacji budżetubiuro8

3. Rzetelne i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych

4. Nadzór nad właściwym przebiegiem operacji gospodarczych

5. Prowadzenie gospodarki finansowej

6. Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów

7. Sporządzanie bilansów

8. Sporządzenie listy płac pracowników

9. Terminowe opracowywanie sprawozdań statystycznych i deklaracji wynikających z przepisów prawa

10. Kontrola finansowo- rachunkowa dowodów księgowych

11. Rozliczanie i kontrola prawidłowości delegacji służbowych oraz pobranych zaliczek

12. Sporządzanie kalkulacji wynikowych wykonywanych zadań

13. Prowadzenie rachunkowości Funduszu Socjalnego

14. Ewidencja majątku trwałego

15. Nadzór i planowanie inwentaryzacji majątku GOPS

16. Opracowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego dla pracowników miesięcznych podopiecznych GOPS

17. Sporządzanie miesięcznych raportów dla deklaracji rozliczeniowych pracowników w systemie Płatnik

18. Prowadzenie spraw rozliczeniowych ośrodka z ZUS i Urzędem Skarbowym

19. Windykacja należności

20. Ubezpieczenia pracowników i majątku GOPS

21. Prowadzenie postępowania w ramach dokonywanych zakupów towarów i usług w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja

Goście Online

Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości