Strona Główna Karta Dużej Rodziny
Drukuj Email

Karta Duzej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu informuje, że od dnia 16 czerwca 2014 r. można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

 

CZYM JEST KARTA DUŻEJ RODZINY?

Karta Dużej Rodziny jest jednym z instrumentów realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom, w którym rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje wójt gminy Rymań na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

 

CO OFERUJE KARTA DUŻEJ RODZINY?

Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Lista zniżek jakie oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny zamieszczona jest na stronie https://rodzina.gov.pl/.

 

JAK ZDOBYĆ KARTĘ?

Wniosek o przyznanie Karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Wniosek może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek tej rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych – rodzic lub pełnoletni członek rodziny wielodzietnej.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:

  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy:

  • okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.

Organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

Przyjmowaniem wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny w gminie Rymań zajmuje się Pani Agnieszka Walczak pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu, biuro nr 2.

Uprzejmie informujemy iż wnioski 

na KARTĘ DUŻEJ RODZINY (KDR) należy

składać  od  poniedziałku do czwartku

w godzinach  od  11:00 do 14:30

w pokoju nr. 2

 

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny - pobierz

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej : https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne


Wstecz

 

Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja