Strona Główna Świadczenie wychowawcze RODZINA 500+
Świadczenie wychowawcze RODZINA 500+ Drukuj Email

Przypominamy sw. wychowawcze

 

plakat 500 nowy okres 2017

 

Logo 500 2017ZAWNIOSKUJ O 500+ NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY NA NAWYCH ZASADACH

 

Dzięki zaproponowanym zmianom od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jej podstawowych potrzeb życiowych.

Korzystanie ze wsparcia w ramach programu „Rodzina 500+” w nowym okresie świadczeniowym wymaga złożenia wniosku. Dotyczy to rodzin uczestniczących w programie, jak i tych, które zamierzają dopiero do niego dołączyć.

 

Kiedy i jak będzie można składać wnioski?

Wnioski i świadczenie wychowawcze na najbliższy okres, trwający od 1 lipca 2019r. do 31 maja 2021r. można składać:

  • Od 1 lipca online przez portal EMP@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS,
  • Od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.


 

Wniosek złożony w lipcu i w sierpniu zapewni ciągłość świadczenia

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r., świadczenie zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 lipca 2019r.

Natomiast jeśli wnioskodawca złoży wniosek po 30 września 2019r. świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 

Ile wniosków trzeba będzie złożyć?

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca 2019r. zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października 2019r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).

 

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach?

· Złożenie wniosku w okresie lipiec–sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019r.

· Złożenie wniosku we wrześniu 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019r.

· Złożenie wniosku w październiku 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019r.

· Złożenie wniosku w listopadzie 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.

· Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019r. do 31 stycznia 2020r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

 

Procedura składania wniosku i przyznawania świadczeń zostanie uproszczona.

Od 1 lipca 2019r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Ponadto rodzice będą mieli, aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ zostanie wypłacone od dnia narodzin dziecka.

Kolejnym uproszczeniem będzie wprowadzenie ciągłości świadczenia wychowawczego w przypadku śmierci z jednego z rodziców. Rodzic który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko, a nowy wniosek musi złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

 


Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz:

  • otrzymać informację na temat świadczenia wychowawczego;
  • otrzymać wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;
  • złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;

zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu ul. Szkolna 7; pokój. Nr 4 w godz. 7:15 do 15:15 

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu.

 

Broszura "500+" - pobierz
 
 

Szukaj

BIP GOPS

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja