Strona Główna Dodatek Energetyczny
Dodatek energetyczny Drukuj Email

Dodatek energetyczny 200

Od 1 stycznia 2014 roku osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.  Idea polega na częściowym pokryciu ze środków publicznych kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną przez tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Zasady i tryb przyznawania, a także wypłacania dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to zgodnie z tą ustawą osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Jaka jest wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego?

 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosi:

1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 10,94 zł/miesiąc;

2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 15,19 zł/miesiąc;

3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 18,23 zł/miesiąc.

Wysokość dodatków energetycznych na kolejne 12 miesięcy  określi ten  sam minister w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

 

 

Jakie warunki należy spełniać aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny?

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:slupy energetyczne

·      złożyć stosowny wniosek,

·      mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,

·      być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,

·      zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego?

Przyznawaniem dodatków energetycznych i przyjmowaniem wniosków zajmuje się aktualnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu, pokój Nr 6 , podinspektor Pani Klaudia Figurska.

 

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego - pobierz

 

Wstecz

 

Szukaj

BIP GOPS

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja